AUDITORIUM

AUDITORIUM
AUDITORIUM
Graece Κατηχουμεν´ιον, locus in Aede sacra, in quo consistebant Audiemes seu Catechumeni; vellocus, ubi fideles verba Contionatorum excipiebant. Concil. Carthag. IV. c. 24. Sacerdote verbum faciente in Ecclesia, qui egressus de Auditorio fuerit, excommunicetur. Dicebatur is Νάρθηξ quoque olim, ut quidam censent, hodie Navis, ubi Homilias suas habuisle Episcopos constat: Et hanc ἀκρόαϚιν etiam Audientium stationem in Ecclesia, vocat Georgius Thaumaturgus. An eadem pars Templi intelligatur per Α᾿κροατήριον, in Concilio Chalced. Act. 14. Κληθεὶς εν τῇ ἁγίᾳ συνόδῳ τῇ κατα Α᾿ντιόχειαν συνελθούσῃ εν τῷ ἀκροατηρίῳ; an vero porticus superiores, quas et Catechumenia Veteres appellârunt, ambigit Car. du Fresne. In Monasteriis vero Auditorium, domus est vel cubiculum, ubi excipiebantur advenientes, hospites et salutaturi, Salutatorium. Ekkehardus iunior de Casibus S. Galii c. 16. Abbas autem post Laudes egressus, in Auditorio eum salutat. Idem c. 10. ad introitum
Ecclesiae Auditorium statuit, Macro est Monialium Loquutorium, ubi, quia saepe inania verba expenduntur, ideo Auscultatrices deputatae sunt, in Hierolex. Cluniacenses praeterea et Cistercienses Monachi aliique nonnulli, locum, in quo conveniebant Monachi, quod in eo eslent Monachicae Scholae, ibique Praeceptores ac Magistros docentes Discipuli audirent, similiter Auditorium dixêre. Statuta Dunstani, A' primo pulsu vespertinalis synaxis silentium teneatur in Claustro, usque quo Capitulum finiatur alterius diei, exceptô Auditorii locô: qui et ad hoc maxime censetur eô nomine quod ibi audiendum sit, quid a Praeceptore iubeatur, non vero sabulis, aut otiosis ibi aut alicubi vacare loquelis oportet, etc. Et certe, Scholas publicas Auditorn appellatione donâsie Veteres notum, vide Auctores hanc in rem laudatos Car. du Fresne Glossar. E'quo addam de Auditoriis Aedium sacrarum, in iis mortuos quoque sepeliri consuevisse. Ita enim legitur in Charta Radulfi Delicati ex familia Comitum Vilcassini, in Tabular. S. Martini de Campis: Eôdem die, quô uxor sua Hazecha honore debitô sepulta est, apud S. Martinum in Auditorio, ante Crucifixum, etc.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • auditorium — [ oditɔrjɔm ] n. m. • 1906; mot lat. ♦ Salle spécialement aménagée pour les auditions musicales et théâtrales, et notamment pour les enregistrements et les émissions de radio et de télévision. Des auditoriums. ● auditorium nom masculin (latin… …   Encyclopédie Universelle

  • auditórium — (del lat. «auditorĭum») m. Auditorio (sala). * * * auditórium. (Del lat. auditorĭum). m. auditorio (ǁ sala). * * * Parte de un teatro o sala de espectáculos, distinta del escenario, donde los asistentes toman asiento. El auditórium se originó en… …   Enciclopedia Universal

  • Auditorium — Sn Hörerschaft, Hörsaal erw. fach. (15. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus l. audītōrium Hörsaal , zu l. audītor m. Hörer , zu l. audīre hören . Während das Wort in der Grundbedeutung ein heute nicht mehr übliches akademisches Fachwort ist, ist die… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

  • Auditorium — Au di*to ri*um, n. [L. See {Auditory}, n.] 1. The part of a church, theater, or other public building, assigned to the audience. [1913 Webster] Note: In ancient churches the auditorium was the nave, where hearers stood to be instructed; in… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • auditorium — UK US /ˌɔːdɪˈtɔːriəm/ noun [C] ► the part of a theatre, or similar building, where the audience sit: »The ten thousand seat auditorium was filled to capacity. ► a large public building such as a theatre: »The lecture will be held in the… …   Financial and business terms

  • Auditorium B&B — (Рим,Италия) Категория отеля: Адрес: Via Olanda, 12, Фламинио, 00195 Рим, Италия …   Каталог отелей

  • Auditorĭum — (lat.), 1) Ort, wo man hört; 2) im Mittelalter Gerichtshof; 3) Ort in der Kirche für Katechumenen, j. Schiff; 4) Hörsaal für Vorlesungen in Akademien u. auf Universitäten; so schon Auditorium Constantins des Großen, vom Kaiser Constantin d. Gr.… …   Pierer's Universal-Lexikon

  • auditorium — 1727, from L. auditorium lecture room, lit. place where something is heard, neuter of auditorius (adj.) of or for hearing, from auditus, pp. of audire to hear (see AUDIENCE (Cf. audience)). Earlier in the same sense was auditory (late 14c.) …   Etymology dictionary

  • Auditorium — Auditorium: Die bildungssprachliche Bezeichnung für »Hörsaal, Zuhörerschaft« wurde im 16. Jh. aus gleichbed. lat. auditorium entlehnt. Es gehört zu lat. auditorius »Zuhörer«, einer Bildung zu audire »hören« (vgl. Audienz) …   Das Herkunftswörterbuch

  • auditórium — (Del lat. auditorĭum). m. auditorio (ǁ sala) …   Diccionario de la lengua española

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”